Телефон для справок

(050) 368 30 49

Новости

 версия для печати
Подпишитесь на новости
13.03.2015

ДО УВАГИ!

Количество просмотров: 5430

 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства згідно до Статуту: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 63.
Фактичне тимчасове місцезнаходження товариства: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, буд. 10.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 17 квітня 2015 року, о 16:00, офіс ПАТ “АКБ “КАПІТАЛ” за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, буд. 10.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 17 квітня 2015 року з 15:00 до 15:45.
Для реєстрації необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 13 квітня 2015 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
 1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, затвердження порядку голосування на зборах, регламенту зборів.
 2. Затвердження висновків аудиторської фірми про результати перевірки річної фінансової звітності Банку за 2014 рік.
 3. Затвердження висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за результатами фінансового 2014 року.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Банку про фінансово-господарську діяльність Банку у 2014 році.
 5. Затвердження річного звіту Банку за 2014 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку, порядку (покриття) збитків.
 7. Затвердження розміру, строку та порядку виплати дивідендів за результатами діяльності Банку у 2014 році.
 8. Визначення основних напрямів діяльності Банку у 2015 році.
 9. Затвердження Статуту ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (нова редакція). Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Банку Статут ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (нова редакція) та здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту у відповідності із законодавством  з правом передоручення третім особам  виконання цих дій.
 10. Затвердження положень Банку: «Про загальні збори», «Про спостережну раду», «Про ревізійну комісію», «Про правління», «Кодекс корпоративного управління».
 11. Припинення повноважень (звільнення) Голови та Членів Спостережної Ради.
 12. Обрання (призначення) Голови та Членів Спостережної Ради. Встановлення  розміру  винагороди Голові та Членам Спостережної Ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів/трудових договорів (контрактів),  що  укладатимуться  з Головою та Членами Спостережної Ради. Обрання особи, яка уповноважується  на  підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Спостережної Ради.
13. Припинення повноважень (звільнення) Голови та Членів Ревізійної комісії.
14. Обрання (призначення) Голови та Членів Ревізійної комісії. Встановлення розміру винагороди Голові та Членам Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується  на  підписання договорів з Головою та Членами Ревізійної комісії.
Порядок ознайомлення акціонерів з проектами рішень з питань порядку денного, з  матеріалами/документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Ознайомитись з проектами рішень з питань порядку денного, з матеріалами/документами можливо за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, буд. 10, ПАТ “АКБ “КАПІТАЛ”,  управління цінних паперів, у період з 13 березня 2015р. по 16 квітня 2015р., у всі дні, крім суботи та неділі, з 9:00 до 17:00;  17 квітня 2015р. - з 9:00 до 15:45.
Контактна особа товариства з питань ознайомлення акціонерів з документами – начальник управління цінних паперів Полякова Тетяна Миколаївна.
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Фомичова Валерія Владиславівна.
Адреса для надання пропозицій: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, буд. 10, ПАТ “АКБ “КАПІТАЛ”.
Телефон для довідок: (044) 272-13-98.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»:
Найменування показника
Період
 
Звітний, тис.грн.
Попередній, тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти
121320
436870
Торгові цінні папери 
233824
155039
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
53589
-
Кошти в інших банках за вирахуванням резерву
15832
421636
Кредити та заборгованість клієнтів за вирахуванням резерву
980329
810196
Цінні папери на продаж та до погашення за вирахуванням резерву
29625
23498
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибутку
71
67
Основні засоби та нематеріальні активи
59 689
61452
Інші активи за вирахуванням резерву
281512
189632
Усього активів
1775791
2098390
Кошти банків, юридичних та фізичних осіб
1462361
1668430
Боргові цінні папери, емітовані банком
-
84038
Субординований борг
110000
110000
Інші залучені кошти
-
35021
Інші зобов’язання, резерви за зобов’язаннями
9065
7678
Усього зобов’язань
1581426
1905167
Статутний капітал
198843
198843
Емісійні різниці
1049
1049
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(12304)
(13387)
Резерви та інші фонди банку
6777
6718
Усього власного капіталу
194365
193223
Середньорічна кількість простих та привілейованих акцій (шт.)
17724100
17724100
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
0,06
0,07
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
323
343
Правління ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».
 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 13.03.2015р., № 49 в бюлетені «Відомості НКЦПФР».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління
ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»                підпис                                    Фомичова В. В.
                                                                                                          13.03.2015р.
                                                                                                                     
 


» все новости
«Банк Капитал» является членом ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ (регистрационный № 029).