Телефон для справок

(050) 368 30 49

Новости

 версия для печати
Подпишитесь на новости
12.03.2013

Проведення загальних зборів акціонерів

Количество просмотров: 14854
 
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ !
 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 63.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 19 квітня 2013 року, о 16:00, офіс ПАТ “АКБ “КАПІТАЛ” за адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 63.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 19 квітня 2013 року з 15:00 до 15:45.
Для реєстрації необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 15 квітня 2013 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
  1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, затвердження порядку голосування на зборах, регламенту зборів.
  2. Затвердження висновків аудиторської фірми про результати перевірки річної фінансової звітності Банку за 2012 рік.
  3. Затвердження висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за результатами фінансового 2012 року.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту спостережної ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії Банку про фінансово-господарську діяльність Банку у 2012 році.
  5. Затвердження річного звіту Банку за 2012 рік.
  6. Затвердження порядку розподілу прибутку, порядку (покриття) збитків.
  7. Затвердження розміру, строку та порядку виплати дивідендів за результатами діяльності Банку у 2012 році.
  8. Визначення основних напрямів діяльності Банку у 2013 році.
  9. Затвердження Статуту ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (нова редакція). Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Банку Статут ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (нова редакція) та здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту у відповідності із законодавством  з правом передоручення третім особам  виконання цих дій.
  10. Затвердження положень Банку: «Про спостережну раду», «Про правління», «Кодекс корпоративного, управління».
Порядок ознайомлення акціонерів з проектами рішень з питань порядку денного, з  матеріалами/документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Ознайомитись з проектами рішень з питань порядку денного, з матеріалами/документами можливо за адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 63, ПАТ “АКБ “КАПІТАЛ”,  відділ корпоративних цінних паперів, у період з 14 березня 2013р. по 18 квітня 2013р., у всі дні, крім суботи та неділі, з 9:00 до 17:00;  19 квітня 2013р. - з 9:00 до 15:45.
Контактна особа товариства з питань ознайомлення акціонерів з документами – начальник управління цінних паперів Полякова Тетяна Миколаївна.
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Фомичова Валерія Владиславівна.
Адреса для надання пропозицій: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 63, ПАТ “АКБ “КАПІТАЛ”.
Телефон для довідок: (062) 345-27-76.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»:
Найменування показника
Період
Звітний, тис.грн.
Попередній, тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти
283880
49338
Торгові цінні папери 
70581
40795
Кошти в інших банках за вирахуванням резерву
56837
60853
Кредити та заборгованість клієнтів за вирахуванням резерву
887603
813467
Цінні папери на продаж та до погашення за вирахуванням резерву
18107
26024
Основні засоби та нематеріальні активи
26319
27914
Інші активи за вирахуванням резерву
101060
65348
Усього активів
1444387
1083739
Кошти банків, юридичних та фізичних осіб
1127449
809359
Боргові цінні папери, емітовані банком
-
-
Субординований борг
80000
40000
Інші залучені кошти
35000
29800
Інші зобов’язання, резерви за зобов’язаннями
10004
13731
Усього зобов’язань
1252453
892890
Статутний капітал
194079
194079
Емісійні різниці
1049
1049
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(10221)
(11304)
Резерви та інші фонди банку
6664
6662
Резерви переоцінки
363
363
Усього власного капіталу
191934
190849
Середньорічна кількість простих та привілейованих акцій (шт.)
17641756
14954275
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
0,06
0,00
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
362
371
 Правління ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».


» все новости
«Банк Капитал» является членом ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ (регистрационный № 029).