Телефон для справок

(050) 368 30 49

Объявления

 версия для печати
Подпишитесь на новости
20.02.2013

Зміна в складі посадових осіб

Количество просмотров: 20029

Особлива інформація про емітента!
ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» повідом­ляє про зміну в складі по­са­до­вих осіб:

Рішен­ням Спо­сте­реж­ної ра­ди ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» від 19.02.2013р. та на­ка­зом ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» № 13-к від 19.02.2013р. за влас­ним ба­жан­ням звільне­но Чле­на правління ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» Епель Оль­гу Ми­хайлівну (не на­да­но зго­ди фізич­ної осо­би на роз­крит­тя пас­порт­них да­них).
Во­лодіє част­кою в ста­тут­но­му капіталі то­ва­ри­ства - 0,1384 %.
За­зна­че­на по­са­до­ва осо­ба не має непо­га­ше­ної су­ди­мості за ко­ри­сливі та по­са­дові зло­чи­ни.
Пе­ре­бу­ва­ла на по­саді 6р.10міс. Обійма­ла по­са­ди: стар­ший еко­номіст сек­то­ру по опе­раціям з пла­сти­ко­ви­ми карт­ка­ми, на­чаль­ник відділу по ро­боті з фізич­ни­ми осо­ба­ми, за­ступ­ник го­ло­ви правління ПАТ „АКБ „КАПІТАЛ”.
Замість звільне­ної осо­би на по­са­ду чле­на правління ніко­го не при­зна­че­но.

20.02.2013р.» все новости
«Банк Капитал» является членом ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ (регистрационный № 029).